Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele (dále jen BFEdu, Poskytovatel) a účastníka (dále jen Účastníci, Děti) a jejich zákonných zástupců (dále jen Rodiče). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.


II. Poskytovatel
Brain feed education s.r.o.
Barbora Hejduková
Sídlo: Habartická 503/42
190 00, Praha 9 - Střížkov
Tel.: 737 016 921
Email: info@bfedu.cz
IČ: 07191138


III. Služby
Kroužky, příměstské tábory a další vzdělávací mimoškolní aktivity pro děti, mládež a dospělé.


IV. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká vyplněním elektronické či písemné přihlášky BFEdu. Za nezletilé vyplňují přihlášku rodiče či zákonní zástupci. Podáním přihlášky vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami a Zpracováním osobních údajů.


V. Způsob úhrady
Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem do data splatnosti na faktuře, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, datem nástupu na tábor atd. převodem na účet BFEdu. Pokud o to Rodič požádá, vystaví BFEdu potvrzení pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku.


VI. Překážky na straně účastníka
V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku či aktivity nevzniká nárok na vrácení ceny kroužku a aktivity. Nevzniká ani nárok na snížení ceny kroužku při vstupu do kroužku či aktivity, které již probíhají (kroužky a aktivity se platí na celé celé pololetí či blok aktivit). BFEdu se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu v případě dlouhodobých zdravotních problémů Účastníka potvrzených lékařem specialistou a v dalších výjimečných případech (např. náhradou lekcí v jiném termínu či vrácením peněz po odečtení o náklady nám vzniklé). Vrácení peněz není vynutitelné a je na posouzení Poskytovatele.


U příměstských táborů jsou storno poplatky následující:
•    Při odhlášení méně než 3 měsíce před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora.
•    Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).
•    U již probíhajících táborů se cena nevrací z jakéhokoli důvodu.


VII. Překážky na straně Poskytovatele
BFEdu může stanovit minimální počet účastníků na aktivitu (u kroužků 5 žáků). Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. BFEdu může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče.
Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může BFEdu zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.


VIII. Dodání služby
BFEdu se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták apod.).


IX. Součinnost na straně dětí, rodičů a účastníků

Každá aktivita BFEdu má stanoveny podmínky účasti, s kterými budou účastníci seznámeni. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte či účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada.


X. Vyšší moc
V případě zásahu vyšší moci nemá BFEdu vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Poskytovatele dané změnou legislativy.


XI. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.


Tyto podmínky jsou platné od 21.2. 2019